Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
מערכת סלב

מערכת סלב

במקרים רבים בעבר נערכו עסקאות מקרקעין על ידי הדורות הקודמים שמשפיעות על ערך הנכסים של הדור הנוכחי. מדובר בעסקאות מקרקעין שנערכו בין קונה למוכר אך מבלי שהוסדר מיסוי המקרקעין המתחייב מכך. מסיבה זו לא ניתן היה בזמנו לרשום את הנכס בטאבו שכן לא הייתה אפשרות להציג אישורים המעידים על כך שהמס שולם. כתוצאה מכך, הבעלות בנכסים נשארה רשומה בטאבו על שם המוכר אף שהיה הסכם עם הקונה בכתב או בעל פה לפיו הנכס שייך לקונה.

פגיעה בבעלות האמיתית

רכישת נכס מקרקעין שלא דווחה לאגף מיסוי מקרקעין ולא שולם בגינה מס שבח ומס רכישה לא יכולה היתה להירשם כחוק לא בטאבו ולא במינהל מקרקעי ישראל.
במקרים אחרים אדם רכש נכס עבור אדם אחר כלומר, שמו הופיע במסמכי הרכישה אך למעשה הוא עשה זאת עבור אדם אחר שהשתמש בפועל בנכס. מכיוון שלא דווחה בזמנו נאמנות לרשות המיסים הרי שהבעלים האמיתי של הנכס לא יכול להרשם בטאבו. בפועל הנאמן הוא זה שרשום בטאבו ולא הקונה האמיתי שהנכס נרכש למעשה עבורו. 

במקרים מעין אלו כפי שתוארו לעיל ובמקרים רבים אחרים התוצאה זהה- מי שרכש את הנכס ושילם ממיטב כספו על רכישתו לא יכול היה לרשום בעלות עליו בטאבו בגלל היעדר אישורי מיסוי מקרקעין. עובדה זו אינה מאפשרת גם כיום לרשום את הנכס בטאבו על שמו או על שם ילדיו. בנוסף, בחלוף השנים לא בטוח שילדיו של המוכר יכבדו בעלות כזו. בכך נפגעים הדורות שלאחר מכן שלא יכולים לרשום את הנכס בבעלותם בטאבו.

מי שעבורו נרכש נכס בנאמנות נפגע בדיוק מאותה בעיה שכן כשעסקת הנאמנות לא דווחה לרשות המיסים הרי שהנכס לא נרשם על שמו של המוטב אלא על שמו של הנאמן. ברבות השנים, ילדיו של הנאמן לא בטוח שיכבדו נאמנות שכזו ובכך שוב נפגעים הדורות שלאחר מכן שלא יכולים לרשום את הנכס בבעלותם בטאבו. הסכמים שהיו בעבר צריכים להיות מכובדים על ידי הדורות הבאים. אך בעולם שבו גם מצבו הרפואי או המנטלי של אדם יכול לשנות את דעתו גם הדורות הבאים יכולים להתכחש להסכמים אלו. 

הפסד לבעלים האמיתי

ההפסד עבור הבעלים האמיתי של הנכס הוא גבוה. הוא היה רוצה שהנכס יהיה רשום על שמו בטאבו או במינהל מקרקעי ישראל כדי להבטיח לחלוטין את זכויותיו בנכס ולאפשר לו גם למכור את הנכס באם ירצה או להוריש אותו לבן משפחה.

עינינו הרואות כיצד למרות ששולמה תמורה בעבר בגין רכישת הנכס הוא לא שווה כיום את ערכו בגלל שלא נרשם בזמנו בטאבו. אי תשלום המיסים בעת ביצוע העיסקה בעבר משפיע היום על שווי נכסיו של אותו אדם, הוא ומשפחתו.

מה ניתן לעשות?

אנחנו יכולים להסדיר עניין זה מול רשות המיסים ובכך לאפשר את רישומו של הנכס בטאבו או במינהל מקרקעי ישראל על שמו של מי שבאמת זכאי לכך. הסדרת הנושא תהיה כרוכה בתשלום מס וקנסות אותם נשתדל להפחית במידת האפשר כדי לסלול את הדרך לרישום הבעלות הנכונה על הנכס והכל בדרך אנונימית .

מומחי המס מ״פז – מומחי מס פורשי רשות המיסים״ מסבירים כי "יש ביכולתנו לפנות בשמו של הלקוח אך מבלי לזהותו בפני רשות המיסים. אנחנו מנהלים משא ומתן אנונימי עם רשות המיסים כשבסיומו אנחנו חוזרים אל הלקוח ומציגים את התוצאות בפניו הכוללות את הוודאות לגבי סכום המס שישולם כדי לסגור את העניין מאחוריו. אנחנו כמובן נפעל כדי ליצור מצב בו התשלום יהיה נמוך כך שהקונה יעדיף לשלם אותו כדי לאפשר לו לרשום את נכס המקרקעין על שמו.

פז הלפרין - התמחות ספציפית במיסוי מקרקעין מול רשות המיסים

״פז – מומחי מס פורשי רשות המיסים״ הינו משרד של עורכי דין ורואי חשבון פורשי רשות המיסים. "אנחנו מכירים את המערכת מבפנים ויודעים לייצר ללקוחותינו את ההסדרים הטובים ביותר שיוכלו לקבל ובצורה אנונימית לחלוטין." ניתן לפנות אלינו ולקבל יעוץ ראשוני ללא תשלום בהתאם לנסיבות הספציפיות של הפונה.

פוסטים אחרונים