10 חברות הביטוח המובילות בישראל 2021- הפניקס

הפניקס - מקום 3 מתוך 10 ב-2021

הפניקס חברה לביטוח בע”מ ראשית דרכה של החברה החלה בשם “סוכנויות ארץ ישראליות”, ע”י דוד חכמי, בנו של יוסף חכמי.
דוד חכמי היה מנהל בנק ‘בארקליס בארץ ישראל’. חכמי ייצג חברות ביטוח אנגליות ובהן ‘פניקס’.
בשנת 1949 הקים את חברת “הפניקס הישראלי” ובתחילת שנות ה-2000 היא נמכרה ע”י ילדיו יוסי וניצה לידיו של יעקב שחר וישראל קז.

מי הם עשרת חברות הביטוח שהובילו אשתקד? מה אנחנו באמת יודעים עליהם ואיך הם הגיעו לכבד את מיקומם ב-10 בתי ההשקעות המובילים בישראל ?

בסדרת כתבות שאנחנו, כאן באתר SELEB הכנו עבורכם, תוכלו לקבל את כל המידע הרלוונטי ביותר לגבי כל אחד ואחד מבתי ההשקעות שזכו להיכנס לרשימה ובכתבה הבאה, אנו נכיר את חברת הביטוח ‘הפניקס חברה לביטוח”. חברת הביטוח שזכתה בכבוד להיות המקום ההשלישי ברשימה.

אולי יעניין אותך לקרוא גם>> כלל ביטוח

קרדיט ל-הפניקס חברה לביטוח  www.fnx.co.il

10 חברות הביטוח המובילות בישראל

קצת רקע

החברה “הפניקס אחזקות בע”מ” הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל-אביב ונמצאת ברשימת 35 החברות הגדולות בשיראל.

הפניקס חברה לביטוח נמצאת בבעלות מלאה של ‘הפניקס אחזקות בע”מ’ ותחת שליטתה של חברת אם זאת, מספר חברות בנות בתחומי הביטוח, פיננסים ועוד…

הנהלת החברה נמצאת ברחוב דרך השלום 53 בגבעתיים.

2009-2019- שימש אייל לפידות כמנכ”ל החברה.

2014- הוקם לראשונה ועד העובדים בחברה ונחתם הסכם קיבוצי כשנתיים לאחר מכן.

2015- עסקת מכירה של ‘הפניקס אחזקות’ מקבוצת /דלק/ לתאגיד סיני בשם FOSUN בתמורה ל-1.8 מיליארד ש”ח.

2016- העסקת התפוצצה עקב התנגדות של המפקחת על ביטוח במשרד האוצר.
לאחר מספר ניסיונות רכישה נוספים, בנובמבר 2019 הושלמה מכירת גרעין השליטה ב-הפניקס אחזקות, מקבוצת דלק, ל- Belenus Lux S.a.r.l המוחזקת דרך קרנות סנטרברידג’ ו-גלאטין קאפיטל.

אוקטובר 2019- החברה הודיעה כי היא מפסיקה לשווק ביטוחים סיעודיים פרטיים.

2019- פרש לפידות מהתפקיד ואייל בן סימון החליף אותו.

מייסדים
דוד חכמי

הקמה
1949

חברת אם
הפניקס אחזקות בע”מ

מוצרים
ביטוחים

ביטוחי בריאות

הפניקס חברה לביטוח - ביטוח לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל
ביטוח בריאות פוליסה אחידה מהדורת 10/2017
גיל כניסה לפוליסת ביטוח בריאות: עד גיל 70

רשימת כיסויים הניתנים בהתאם לביטוח בריאות אחיד לניתוחים בישראל

מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 82
ריכוז הכיסויים ומאפייניהם
פירוט הכיסויים בפוליסהתיאור הכיסוישיפו או פיצויצורך באישור המבטח מראש-
אישור מחלקת תביעות(*)
ממשק עם סל
הבסיס ו/או השב"ן:
רובד ביטוחי
קיזוז תגמולים מביטוח אחר
התייעצות עם
רופא מומחה
לפני/אחרי ניתוח/טיפול מחליף ניתוח(3.1 סעיף)
3 התייעצות בכל שנת ביטוח אגב ניתוח/טיפול מחליף ניתוח עם רופא מומחה
שהנו אחד מאלה:
1 .נותן שירות שבהסכם;
2 .נותן שירות אחר עד גובה סכום השיפוי המירבי כפי שמתפרסם באתר האינטרנט של החברה.
שיפויכןביטוח תחליפיכן
שכר מנתחשכר מנתח לביצוע הניתוח שהנו נותן שירות שבהסכם בלבד;שיפויכןביטוח תחליפיכן
הוצאות ניתוח
בבית חולים פרטי
או במרפאה
כירורגית פרטית
(3.3 סעיף)
לרבות: שכר רופא מרדים, הוצאות חדר ניתוח; ציוד מתכלה; שתלים; תרופות
במהלך הניתוח והאשפוז; בדיקות
שבוצעו כחלק מהניתוח; הוצאות
האשפוז עד תקרה של 30 ימי אשפוז
לניתוח (כולל אשפוז טרום-ניתוח). והכל באמצעות נותן שירות שבהסכם בלבד;
שיפויכןביטוח תחליפיכן
טיפול מחליף
ניתוח
(3.4 סעיף)
טיפול מחליף ניתוח על ידי רופא מומחה שהנו אחד מאלה:
1 (נותן שירות שבהסכם;
2 (נותן שירות אחר עד גובה סכום
השיפוי המירבי כפי שמתפרסם באתר האינטרנט של החברה.
שיפויכןביטוח תחליפיכן
הערות(*) בהעדר אישור מחלקת תביעות מראש-יחולו הוראות סעיף 2.9 לתנאים הכללים לתוכניות ביטוח בריאות, לפיהן בהעדר
אישור מוקדם מצד המבטח, תגמולי הביטוח עלולים להיות מופחתים עד לגובה סכום תגמולי הביטוח שהיה משלם המבטח,
לו הייתה נמסרת הודעה מראש, בכפוף לזכאות המבוטח למקרה הביטוח ואולם, בכל הנוגע למקרה ביטוח שהנו ניתוח - לא
ישולמו תגמולי ביטוח ו/או החזרים ישירות למבוטח, אלא רק ישירות לנותן השירות שבהסכם.
הסכומים הנקובים בתכנית הינם לפי מדד 12354 נק' שפורסם ביום 15.08.15
תנאי הביטוח המחייבים הם תנאי הפוליסה ובכל מקרה של סתירה בין גילוי הנאות לבין תנאי הפוליסה, יגברו וחייבו תנאי
הפוליסה לכל דבר ועניין.
בביטוחי בריאות קיימים מספר סוגי כיסויים:
• ביטוח תחליפי - ביטוח פרטי המהווה תחליף לשירותים הניתנים בסל הבריאות הציבורי ו/או השב"ן (שירותי בריאות נוספים
בקופות החולים). בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח ללא תלות בזכויות המגיעות ברבדים הבסיסיים (מהשקל הראשון).
• ביטוח משלים - ביטוח פרטי אשר על פיו ישולמו תגמולי ביטוח שהם מעל ומעבר לסל הבסיס ו/או השב"ן. כלומר, ישולמו
תגמולים שהם הפרש שבין ההוצאות בפועל להוצאות המגיעות מסל הבסיס ו/או שב"ן.
• ביטוח מוסף - ביטוח פרטי הכולל שירותים שאינם כלולים בסל הבסיס ו/או השב"ן. בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח
מהשקל הראשון. יצוין כי ההגדרות האמורות תקפות ליום פרסומן.
הפניקס חברה לביטוח - קו ראשון
קו ראשון הינה תוכנית ביטוח בריאות פרטי המעניקה כיסויים:
כיסוי או פיצוי להשתלות בחוץ לארץ – לפי בחירת הלקוח
כיסוי טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
כיסוי תרופות מחוץ לסל הבריאות

הטבה מיוחדת:
30% הנחה מהמחיר המוצג בשנה הראשונה
20% בשנה השניה
10% בשנה השלישית
ההטבה הינה באחריות חברת הביטוח והיא רשאית להפסיק אותה למבוטחים חדשים בכל עת.
עם תום ההטבה, המחיר הינו כמפורט בדף הביטוח, בצמוד למדד המחירים לצרכן. הפרמיה משתנה כמפורט בפוליסה.
גיל כניסה - עד גיל 70
קבלה לביטוח מותנית בחיתום רפואי. בעקבותיו עשויות להתווסף תוספות חיתומיות, בנוסף למחיר המוצג.
ניתן לרכוש תכנית ביטוח בהרכבים שונים מחבילות הביטוח המוצעות, לרבות רכישה של תכניות בסיס בודדות ו/או תכניות שיצורפו לתוכנית ביטוח בסיס אחת או יותר.
מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 82
הפניקס חברה לביטוח - קו ראשון
חבילת "קו ראשון" כוללת את תכניות הביטוח הבאות:1. השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל:

1.1. מימון הוצאות עבור השתלה באחד משלושה מסלולים:

א. החזר הוצאות (שיפוי):

השתלות האיברים: כבד, כליה, לב, ריאה, לב-ריאה, לבלב, מעי, שחלה וכל שילוב ביניהם.
כיסוי מלא להשתלות איברים מתורם – ללא תקרה.
כיסוי להשתלת איבר מבעל חיים- עד לסך של 3,100,000 ₪
השתלה תכלול גם: השתלת לב מלאכותי ו/או קוצב סרעפתי לחולי ALS, השתלת מח עצמות, תאי גזע ודם טבורי שמקורם או מגורם זר ו/או מהמבוטח עצמו (בישראל בלבד).
ב. פיצוי חד פעמי ע"ס 350,000 ₪ לאחר ביצוע ההשתלה בגין מימונה בחו"ל ללא השתתפות החברה.

ג. פיצוי ע"ס 350,000 ₪ בגין מחלה קשה טרם ביצוע ההשתלה. (במקרה זה לא תהיה זכאות לקבלת כל שיפוי או פיצוי או גמלה נוספים בגין ההשתלה).

1.2. כיסוי עלות טיפולים מיוחדים בחו"ל עד תקרת ביטוח של 1,000,000 ₪ (לכל תקופות הביטוח).

1.3. החזר הוצאות בגין ביצוע השתלה או טיפול מיוחד בחו"ל עבור:

הערכה רפואית לפני ביצוע ההשתלה ו/או טיפול מיוחד בחו"ל (עד תקרה).
טיפולים רפואיים בחו"ל (עד תקרה) אשר קשורים באופן ישיר לביצוע ההשתלה ו/או הטיפול המיוחד בחו"ל, לרבות דיאליזה.
אשפוז בחו"ל לפני ולאחר ביצוע ההשתלה ו/או טיפול מיוחד בחו"ל עד תקרה הרשומה בפוליסה.
בדיקות לאיתור תרומת מח עצם, תאי גזע ודם טבורי עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה.
הבאת מומחה לישראל לביצוע ההשתלה עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה.
הטסת גופה לישראל עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה.
הוצאות שהייה בחו“ל עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה.
1.4. גמלת החלמה לאחר חזרת המבוטח ארצה:

גמלה חודשית בגובה 6,800 ₪ ולמשך 24 חודשים לאחר ביצוע השתלה בארץ או בחו"ל.
גמלה חודשית בגובה 2,500 ₪ ולמשך 12 חודשים עבור טיפול מיוחד בחו"ל אשר מומן בשיעור של 50% ע"י גורם אחר.
2. סל הזהב - תרופות שאינן נכללות בסל הבריאות, החזר הוצאות עבור:
הטיפול התרופתי (לרבות תוסף מזון רפואי) עד תקרה של 3,000,000 ₪ לכל מקרי הביטוח למשך שנתיים, עד לתקרה בסך של 12,000,000 ₪ לכל מקרי הביטוח ולכל תקופת הביטוח.
השתתפות עצמית ע"ס 300 ₪ למרשם לחודש בגין תרופה ו/או תוסף מזון עד לתקרת עלות חודשית של 5,000 ₪ (למעט במקרה בו קיימות תרופות גנריות המכוסות בסל הבריאות).
ללא השתתפות עצמית בגין תרופות ו/או תוספי מזון בעלות חודשית הגבוהה מ- 5,000 ₪ (למעט במקרה בו קיימות תרופות גנריות המכוסות בסל הבריאות).
פטור מהשתתפות עצמית לתרופה למחלת הסרטן.
פיצוי כספי במקרה של טיפול כימותראפי כנקוב בתנאי הפוליסה.
שיפוי בגין שירות רפואי הכרוך במתן התרופות עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה.
מה חשוב לדעת:
גיל כניסה מקסימאלי -70
תקופת אכשרה: 90 יום.
מבוטח ראשי לבטל כל אחת מהתוכניות בכל עת. במקרה ובוטלו כל תכניות הבסיס, יבוטלו גם התוכניות הנוספות הנלוות לתוכניות הבסיס. מקום שבו בוטלה תכנית ביטוח במסגרת צירוף תכניות בתעריף מיוחד/מוזל- תשתנה הפרמיה הנותרת בהתאמה.
הפניקס חברה לביטוח - ביטוח להשתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל
ביטוח להשתלות וטיפול מיוחד מהדורת 2017:

כאן מוצגת רשימת כיסויים ודרישות אחידים הניתנים בהתאם להנחיות רשות שוק ההון.
כיסויי ביטוח השתלות:
החזר הוצאות רפואיות והוצאות נלוות להשתלה או טיפול מיוחד. הכיסוי זהה לנותן שירות בהסדר ונותן שירות שאינו בהסדר עם המבטחת
במקרה של השתלה ניתן לבחור מסלול פיצוי חד פעמי, לפני או אחרי ביצוע ההשתלה, במקום זכויות המסלול הרגיל.

ביטוח השתלות מכסה מקרי טיפול מיוחד בחוץ לארץ וכן השתלות בישראל או בחוץ לארץ, העומדות בתנאי חוק השתלת איברים.
תקופת הביטוח: שנתיים

תקופת אכשרה 90 יום.
במקרה תאונה אין תקופת אכשרה

גיל הצטרפות: עד גיל 70
ניתן לרכוש תכנית ביטוח בהרכבים שונים מחבילות הביטוח המוצעות, לרבות רכישה של תכניות בסיס בודדות ו/או תכניות שיצורפו לתוכנית ביטוח בסיס אחת או יותר. תנתן הנחה על ביטוח השתלות במסגרת חבילת ביטוח הכוללת גם ביטוח תרופות או ביטוח ניתוחים בישראל.
קבלה לביטוח מותנית בחיתום רפואי. בעקבותיו עשויות להתווסף תוספות חיתומיות, בנוסף למחיר המוצג.
מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 82
תיאור הכיסויים בפוליסה
שם הכיסויתיאור הכיסוימה הסכום המקסימלי שניתן לתבוע (שיפוי)השתתפות עצמית
השתלות של איברים שנלקחו מגופו של אדםסעיף 3.1.1ללא תקרה
השתלות של איברים שנלקחו מבעלי חייםסעיף 3.1.2עד- 3,100,000 ₪
השתלה בחו"ל ללא מעורבות המבטח (ללא דרישת שיפוי)סעיף 3.2 לתכנית הביטוח: --- ---
פיצוי בסך 350,000 ₪ חד (ללא דרישת שיפוי)
פעמי במקום כל תגמול אחר בגין ההשתלה מכח תכנית
ביטוח זו
טיפול מיוחד בחו"לסעיף 3.1.3עד- 1,000,000 ₪ ביחס לכל תקופות הביטוח
ביטוח בגין מחלה קשה- צורך בהשתלת איבר טרם ביצוע ההשתלהסעיף 3.3 לתכנית הביטוח: --- ---
טרם ביצוע ההשתלה פיצוי בסך 350,000 ₪ חד
פעמי. במקום כל תגמול
אחר בגין ההשתלה מכח
תכנית ביטוח זו
גמלת החלמה בעקבות השתלהסעיף 5.1 לתכנית הביטוח: --- ---
פיצוי בסך 6,800 ₪ ל 24
חודשים לאחר ההשתלה
הוצאות איתור תורם מח עצם ו/או תאי גזע מדם היקפיסעיף 4.7350,000 ₪*השתתפות עצמית של 10% ולא יותר 13,000 ₪
הוצאות בגין הערכה רפואית לפני ביצוע השתלה או טיפול מיוחד בחו"לסעיף 4.1עד-80,000 ₪ ועד שתי בדיקות הערכה למקרה ביטוח*
הוצאות טיפולים רפואיים בחו"ל במבוטח אשר קשורים באופן ישיר לביצוע השתלה ו/או הטיפול המיוחד בחו"ל, לרבות דיאליזהסעיף 4.3עד 80,000 ₪ למקרה ביטוח*
הוצאות אשפוז בחו"לסעיף 4.4עד 60 יום לפני ביצוע השתלה/ ---
הטיפול המיוחד ועד 305 יום לאחר
ביצועם
הוצאות טיפולי המשך הנובעים מביצוע השתלה/טיפול מיוחד בחו"ל שלא ניתנים לביצוע בישראלסעיף 4.8עד- 60,000 ₪ להשתלה או עד 30,000 ₪ לטיפול מיוחד בחו"ל ביצועם*
הוצאות הטסה רפואית מיוחדת לחו"ל והוצאות העברה יבשתיתסעיף 4.10עד-50,000 ₪ להשתלה/טיפול מיוחד בחו"ל*
הוצאות שהייה סבירות בחו"ל למבוטח ולמלווה אחדסעיף 4.11עד 800 ₪ ליום שהייה ליחיד או ולמלווה אחד 1,200 ₪ ליום לשניים (המבוטח והמלווה) להשתלה/ טיפול מיוחד
בחו”ל ועד לסכום של 60,000 ₪ להשתלה/טיפול מיוחד בחו”ל. אם הניתוח מבוצע בילד - הוצאות שהייה ל- 2 מלווים עד לסכום של
800 ₪ למלווה השני ועד לתקרה של 60,000 ₪ לכלל המלווים
להשתלה/טיפול מיוחד בחו״ל*
הוצאות הבאת מומחה רפואי לישראל לביצוע השתלהסעיף 4.13 לתכנית הביטוחעד- 80,000 ₪ להשתלה*
גמלה בעקבות השתתפות גורם אחר, שאינו חברת ביטוח, במימון של לפחות 50% מהטיפול או מהניתוח המיוחדסעיף 5.2 לתכנית הביטוח:
פיצוי בסך 2,500 ₪ למשל 12 חודשים.
הערות*הסעיפים והסכומים לידם מסומנת כוכבית הינן תתי תקרות הכפופים לתקרה
הקבועה בסעיף 3 לתוכנית הביטוח, לפי העניין.
חברת הביטוח תשלם את ההוצאות בפועל וזאת עד לתקרה הקבועה בפוליסה. שים לב, במידה ויש לך כיסוי זהה בפוליסה אחרת לא תהיה זכאי להחזר נוסף מעבר לגובה ההוצאות בפועל ובכפוף לתנאי תכנית הביטוח.
הוראות מיוחדות לעניין כיסוי להשתלות: בטרם מתן שיפוי או פיצוי למימון ביצוע השתלה יבחן המבטח אם ההשתלה תבוצע ו/או בוצעה, בהתאם להוראות חוק השתלת איברים, ובכלל זה יבחן המבטח אם נטילת האיבר והשתלתו נעשות על פי הדין החל במדינה בה צפויה להתבצע ההשתלה ומתקיימות הוראות חוק איסור סחר באיברים. המידע בגילוי נאות זה נכון למועד גרסת המסמך. מקום בו קיימת סתירה בין הגילוי הנאות לתנאי התכנית, תנאי התכנית יגברו.
הפניקס חברה לביטוח - קו הכסף
חבילת ביטוח בריאות פרטי מורחבת המעניקה כיסויים:
כיסוי או פיצוי להשתלות בחוץ לארץ – לפי בחירת הלקוח
טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
תרופות מחוץ לסל הבריאות
ניתוחים פרטיים בחוץ לארץ
טיפולים מחליפי ניתוח בישראל או בחוץ לארץ
וגם
ניתוחים פרטיים בישראל
גיל כניסה מקסימלי- 70 שנה
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 82
הפניקס חברה לביטוח - קו הכסף
חבילת "קו הכסף" כוללת את תכניות הביטוח הבאות:1. השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל:

1.1. מימון הוצאות עבור השתלה באחד משלושה מסלולים:

א. החזר הוצאות (שיפוי):

השתלות האיברים: כבד, כליה, לב, ריאה, לב-ריאה, לבלב, מעי, שחלה וכל שילוב ביניהם.
כיסוי מלא להשתלות איברים מתורם – ללא תקרה.
כיסוי להשתלת איבר מבעל חיים- עד לסך של 3,100,000 ₪
השתלה תכלול גם: השתלת לב מלאכותי ו/או קוצב סרעפתי לחולי ALS, השתלת מח עצמות, תאי גזע ודם טבורי שמקורם או מגורם זר ו/או מהמבוטח עצמו (בישראל בלבד).
ב. פיצוי חד פעמי ע"ס 350,000 ₪ לאחר ביצוע ההשתלה בגין מימונה בחו"ל ללא השתתפות החברה.

ג. פיצוי ע"ס 350,000 ₪ בגין מחלה קשה טרם ביצוע ההשתלה. (במקרה זה לא תהיה זכאות לקבלת כל שיפוי או פיצוי או גמלה נוספים בגין ההשתלה).

1.2. כיסוי עלות טיפולים מיוחדים בחו"ל עד תקרת ביטוח של 1,000,000 ₪ (לכל תקופות הביטוח).

1.3. החזר הוצאות בגין ביצוע השתלה או טיפול מיוחד בחו"ל עבור:

הערכה רפואית לפני ביצוע ההשתלה ו/או טיפול מיוחד בחו"ל (עד תקרה).
טיפולים רפואיים בחו"ל (עד תקרה) אשר קשורים באופן ישיר לביצוע ההשתלה ו/או הטיפול המיוחד בחו"ל, לרבות דיאליזה.
אשפוז בחו"ל לפני ולאחר ביצוע ההשתלה ו/או טיפול מיוחד בחו"ל עד תקרה הרשומה בפוליסה.
בדיקות לאיתור תרומת מח עצם, תאי גזע ודם טבורי עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה.
הבאת מומחה לישראל לביצוע ההשתלה עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה.
הטסת גופה לישראל עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה.
הוצאות שהייה בחו“ל עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה.
1.4. גמלת החלמה לאחר חזרת המבוטח ארצה:

גמלה חודשית בגובה 6,800 ₪ ולמשך 24 חודשים לאחר ביצוע השתלה בארץ או בחו"ל.
גמלה חודשית בגובה 2,500 ₪ ולמשך 12 חודשים עבור טיפול מיוחד בחו"ל אשר מומן בשיעור של 50% ע"י גורם אחר.
2. סל הזהב - תרופות שאינן נכללות בסל הבריאות, החזר הוצאות עבור:
הטיפול התרופתי (לרבות תוסף מזון רפואי) עד תקרה של 3,000,000 ₪ לכל מקרי הביטוח למשך שנתיים, עד לתקרה בסך של 12,000,000 ₪ לכל מקרי הביטוח ולכל תקופת הביטוח.
השתתפות עצמית ע"ס 300 ₪ למרשם לחודש בגין תרופה ו/או תוסף מזון עד לתקרת עלות חודשית של 5,000 ₪ (למעט במקרה בו קיימות תרופות גנריות המכוסות בסל הבריאות).
ללא השתתפות עצמית בגין תרופות ו/או תוספי מזון בעלות חודשית הגבוהה מ- 5,000 ₪ (למעט במקרה בו קיימות תרופות גנריות המכוסות בסל הבריאות).
פטור מהשתתפות עצמית לתרופה למחלת הסרטן.
פיצוי כספי במקרה של טיפול כימותראפי כנקוב בתנאי הפוליסה.
שיפוי בגין שירות רפואי הכרוך במתן התרופות עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה.
מה חשוב לדעת:
גיל כניסה מקסימאלי -70
תקופת אכשרה: 90 יום.
מבוטח ראשי לבטל כל אחת מהתוכניות בכל עת. במקרה ובוטלו כל תכניות הבסיס, יבוטלו גם התוכניות הנוספות הנלוות לתוכניות הבסיס. מקום שבו בוטלה תכנית ביטוח במסגרת צירוף תכניות בתעריף מיוחד/מוזל- תשתנה הפרמיה הנותרת בהתאמה.
הפניקס חברה לביטוח - ביטוח לניתוחים מתאונות דרכים
ביטוח בריאות זה מאפשר לקבל את הטיפולים הנדרשים במסגרות פרטיות, ולא דרך המסגרות הציבוריות. חבילת "ניתוחים מתאונות דרכים" מעניקה לך כיסוי לניתוחים "מהשקל הראשון" ועד לסכומי ביטוח.
גיל כניסה מקסימלי- 70 שנה שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 82
הפניקס חברה לביטוח - קו כסף מרחיב שב"ן
תוכנית ביטוח בריאות פרטי משלימת שב"ן המעניקה כיסויים:
כיסוי או פיצוי להשתלות בחוץ לארץ – לפי בחירת הלקוח
ניתוחים פרטיים בישראל משלים שב"ן – מרחיב את הכיסוי של הביטוח המשלים בקופת חולים
טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
כיסוי תרופות מחוץ לסל הבריאות
ניתוחים פרטיים בחוץ לארץ
טיפולים מחליפי ניתוח בישראל או בחוץ לארץ
גיל כניסה מקסימלי- 70 שנה
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 82
הפניקס חברה לביטוח - קו ראשון וניתוחים בחו"ל
תוכנית ביטוח בריאות פרטי "קו ראשון פלוס" היא חבילת ביטוחי בריאות הכוללת את הביטוחים הבאים:
ביטוח השתלות וטיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
סל הזהב - תרופות מחוץ לסל הבריאות
וגם
ניתוחים פרטיים וטיפולים מחליפי ניתוח בחוץ לארץ

הטבה מיוחדת:
30% הנחה מהמחיר המוצג בשנה הראשונה
20% בשנה השניה
10% בשנה השלישית
ההטבה הינה באחריות חברת הביטוח והיא רשאית להפסיק אותה למבוטחים חדשים בכל עת.
עם תום ההטבה, המחיר הינו כמפורט בדף הביטוח, בצמוד למדד המחירים לצרכן. הפרמיה משתנה כמפורט בפוליסה.
גיל כניסה - עד גיל 70
קבלה לביטוח מותנית בחיתום רפואי. בעקבותיו עשויות להתווסף תוספות חיתומיות, בנוסף למחיר המוצג.
ניתן לרכוש תכנית ביטוח בהרכבים שונים מחבילות הביטוח המוצעות, לרבות רכישה של תכניות בסיס בודדות ו/או תכניות שיצורפו לתוכנית ביטוח בסיס אחת או יותר.

מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 82
הפניקס חברה לביטוח - גנטיקס
ביטוח בריאות פרטי המעניק אבחון גנטי להערכת סיכונים בריאותיים.
אבחון וטיפול בעת מחלה
ליווי אישי של המבוטח באירוע רפואי
גיל כניסה מקסימלי עומד על 61 שנים.
קבלה לביטוח מותנית בחיתום רפואי. בעקבותיו עשויות להתווסף תוספות חיתומיות, בנוסף למחיר המוצג.
ניתן לרכוש תכנית ביטוח בהרכבים שונים מחבילות הביטוח המוצעות, לרבות רכישה של תכניות בסיס בודדות ו/או תכניות שיצורפו לתוכנית ביטוח בסיס אחת או יותר.

שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 82
הפניקס חברה לביטוח - חבילת קו פיצוי מהיר מצומצם
ביטוח בריאות פרטי הנותן פיצוי במקום כיסוי הוצאות, לכל ניתוח שעובר המבוטח. .
עלותו נמוכה יותר מ"קו פיצוי מהיר" וגם הפיצוי נמוך יותר .
מתן פיצוי גם למקרה מוות בעת ניתוח.
ניתן לקנות כביטוח עצמאי, או לצרף לחבילת ביטוח בריאות.
גיל כניסה מקסימלי- 70 שנה
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 82

נתונים אלה נלקחו מאתר הפניקס חברה לביטוח www.fnx.co.il  ו- themarker.com הראל פיננסים  ולכן לאתר Seleb  אין כל אחריות על על האמור בו.

ניוזלטר

רוצים לקרוא עוד מהמאמרים שלנו?

הרשמו לניוזלטר שלנו והשארו מעודכנים בכל הנושאים החמים בשוק!

להצטרפות לשידור ה-LIVE הקרוב בחינם השאירי פרטים כאן

הנני מאשר את תקנון האתר.

אני מאשר העברת הנתונים לצדדים שלישיים כגון (חברות / סוכנויות ביטוח) או לחילופין מאשר שירותי דיוור ישיר

לפרטים נוספים ויצירת קשר עם ליפז אלזון השאירו פרטים כאן בטופס

הנני מאשר את תקנון האתר.

אני מאשר העברת הנתונים לצדדים שלישיים כגון (חברות / סוכנויות ביטוח) או לחילופין מאשר שירותי דיוור ישיר

לפרטים נוספים ויצירת קשר עם ליפז אלזון השאירו פרטים כאן בטופס

הנני מאשר את תקנון האתר.

אני מאשר העברת הנתונים לצדדים שלישיים כגון (חברות / סוכנויות ביטוח) או לחילופין מאשר שירותי דיוור ישיר

מי אנחנו?


חברת בי פירסט בע”מ עוסקת בקישור בין צרכן לבין ספקי מוצרים ושירותים בעידן הדיגטלי. מטרת החברה להביא לך הצרכן את מיטב ההצעות למוצרים או לשירותים שאתה רוצה כדי שתבחר בחוכמה במוצר או בשירות המתאים עבורך.
אנו מכבדים את הפרטיות שלכם ומתחייבים להגן על הפרטיות של המתעניינים בשירותי החברה. מדיניות פרטיות זו מפרטת את הנהלים שלנו ביחס לאיסוף, שימוש וחשיפה של המידע שלכם באמצעות השימוש באתר שלנו ובאפליקציה שלנו (ביחד: “השירותים). מדיניות פרטיות זו היא חלק מהסכם הרישיון שימוש בדפי המידע ובאתר של החברה, אשר משולב במסמך זה. אנו ממליצים לכם לקרוא את מדיניות הפרטיות בעיון ולהשתמש בה בכדי לקבל החלטות מושכלות. על ידי השימוש בשירותים שלנו, אתם מסכימים לתנאים של מדיניות הפרטיות הזו, והמשך השימוש שלכם בשירותים מהווה את הסכמתכם המתמשכת למדיניות פרטיות זו כפי שתעודכן מפעם לפעם.
 

איזה מידע אנו אוספים עליכם?


אנחנו אוספים שני סוגים של מידע ונתונים מהמשתמשים שלנו:
סוג המידע הראשון – מידע בלתי מזוהה ושאינו ניתן לזיהוי המתייחס למשתמש(ים), אשר עשוי להיות ניתן להשגה או שנאסף על ידי השימוש של המשתמש בשירותים (“מידע שאינו איש”). אנחנו לא מודעים לזהות של המשתמש ממנו המידע הזה נאסף. מידע שאינו אישי כולל מידע על המכשיר שלכם, על תוכנה וחומרה מסוימות (לדוגמא, סוג הדפדפן ומערכת ההפעלה שהמכשיר שלכם משתמש בו, העדפת שפה, זמן גישה ושם הדומיין של אתר האינטרנט אשר ממנו קושרת לשירותים, וכו….
סוג שני של מידע  – הוא מידע המאפשר זיהוי אישי, דהיינו מידע שמזהה אדם פרטי, או אשר במאמץ סביר עשוי לזהות אדם פרטי (“המידע האישי”). המידע האישי אותו אנו אוספים באמצעות השירותים שלנו כולל מידע אשר מוגש ישירות על ידי המשתמש, כגון: מספר טלפון; שם מלא; כתובת דואר אלקטרוני; כתובת מגורים; מספר זהות; חתימה; ומידע כספי אחר שייתכן שנצטרך על מנת לספק את השירותים שלנו (לדוגמא, פרטים לגבי ההכנסה השנתית שלך, ניסיון בהשקעות, וכו
אנו עשויים גם לאסוף מידע אישי מהמכשיר שלך (לדוגמא, נתוני מיקום גאוגרפיים, כתובת IP כתובת) ומידע על הפעילות שלך בשירותים (לדוגמא, עמודים שנצפו, גלישה באינטרנט, קליקים, פעולות, וכו.. ;)

איך אנחנו משתמשים במידע שאנו אוספים

אנו משתמשים ומשתפים את המידע האישי בדרכים המתוארים במדיניות פרטיות זו. המידע האישי ייחשף לצד שלישי רק במידה הנדרשת לצורך המסוים שלכם לקבל הצעות למוצר או שירות לפי העדפות שציינתם, כפי שנקבע במדיניות פרטיות זו, ובמקרה כזה אנו דורשים מהצד השלישי הרלוונטי להסכים לעבד את המידע הזה בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו ולהציע לכם מוצרים ושירותים לפי העדפותיכם.
המידע האישי שלכם יועבר לצד שלישי רק במידה ותאשרו לנו להעבירו לידי צד שלישי.
עם מי אנחנו חולקים את המידע שאנו אוספים?
אנו עשויים להעביר או לחשוף את המידע האישי לקבלני משנה או לספקים או צדדים שלישיים אחרים שהם ספקי שירות אמינים או שותפים, אשר ממוקמים באזורים שונים ברחבי העולם, למטרת: (א) מתן הצעות למוצרים או שירותים לפי בקשתכם (ב)אחסון או עיבוד המידע הזה למעננו (למשל בשירותי מחשוב ענן) או כדי לסייע לנו עם הפעילות העסקית שלנו, כדי לאמת את הגישה שלכם ולספק ולשפר את השירותים שלנו; (ג) ביצוע מחקר, אבחון, ניתוח או מטרות סטטיסטיות; (ד) שיווק בדוא”ל, בהתאם למדיניות השיווק שלנו (ראה להלן תחת “שיווק”
כמו כן, אנו עשויים לחשוף למשתמשים הרשומים שלנו מידע אישי הנוגע למשתמשים אחרים, שמצטרפים לשירותים בעקבות המלצותיהם (למשל באמצעות מאפיין ה”שיתוף עם חבר” ;).
  המדיניות שלנו מתייחסת רק לשימוש ולחשיפה של המידע שאנו אוספים ממכם. במידה ותחשפו את הפרטים שלכם לצדדים אחרים באמצעות השירותים שלנו (למשל על ידי לחיצה על קישור לכל אתר אינטרנט אחר או מיקום אחר) או באמצעות אתרים אחרים ברחבי האינטרנט, כללים שונים עשויים לחול על השימוש או החשיפה של המידע שאתם תחשפו להם. חשוב לציין כי שירותי צד שלישי אלו עשויים להיות בעלי מדיניות פרטיות משל עצמם, ואנו ממליצים לכם לקרוא אותם בקפידה. הכללת קישור לאתר או שירות של צד שלישי אינה המלצה לגבי אותו אתר אינטרנט או שירות.
מבחינת האתר המידע האישי שלכם יועבר לצד שלישי רק במידה ותאשרו לנו להעבירו לידי צד שלישי, אולם לאחר העברתו השימוש במידע יעשה לפי תנאי השימוש של הצד השלישי.
  

שימוש  בעוגיות

הדף ו/או האתר שלנו משתמש בעוגיות. עוגייה היא קובץ המכיל מזהה (מחרוזת של אותיות ומספרים) שנשלח על ידי שרת אינטרנט לדפדפן אינטרנט ומאוחסן בדפדפן. אז, המזהה נשלח בחזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן מבקש מהשרת להציג דף אינטרנט.
עוגיות יכולות להיות או עוגיות “עיקשות” או עוגיות “פעולה” (session): עוגייה עיקשת תאוחסן בדפדפן שלכם ותישאר בתוקף עד תאריך התפוגה שנקבע לה, אלא אם תימחק על ידי המשתמש לפני תאריך התפוגה; עוגיית פעולה, מאידך, תפוג בסוף זמן הגלישה הנוכחי שלכם, כשתסגרו את הדפדפן. השמות של העוגיות בהן אנחנו משתמשים באתר שלנו, והמטרות לשמן הן בשימוש, מפורטות מטה:
אנחנו משתמשים בשירותי Google Analytics ו-Adwords באתר שלנו כדי לזהות מחשב כשמשתמש {כללו את כל השימושים הקיימים לעוגיות באתר שלכם מבקר באתר / לעקוב אחרי משתמשים בזמן השימוש שלהם באתר / לאפשר לנו להשתמש בעגלת קניות באתר / לשפר את נוחות השימוש באתר / לנתח את השימוש באתר / לנהל את האתר / למנוע הונאה ולשפר את האבטחה של האתר / להתאים אישית את האתר לכל משתמש / להשתמש בפרסומות ממוקדות שעשויות לעניין במיוחד משתמשים מסוימים / תארו את המטרה/ות};

  • באינטרנט אקספלורר (גרסה 10) אתם יכולים לחסום עוגיות בעזרת הגדרות עקיפת הטיפול בעוגיות הזמינות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות אינטרנט,” “פרטיות,” ואז “מתקדם”;
  • בפיירפוקס (גרסה 24) אתם יכולים לחסום את כל העוגיות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות,” “פרטיות,” ובחירה של “השתמש בהגדרות מותאמות אישית עבור היסטוריה” מתוך התפריט הנפתח, ואז ביטול הזימון של “קבל עוגיות מאתרים”;
  • ובכרום (גרסה 29), אתם יכולים לחסום את כל העוגיות באמצעות כניסה לתפריט “התאמה אישית ובקרה,” ואז ללחוץ על “הגדרות,” “הצג הגדרות מתקדמות,” ו-“הגדרות תוכן,” ואז לבחור באפשרות “חסום אתרים מהגדרה של נתונים” תחת הכותרת “עוגיות.”

לחסימה של כל העוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים. אם תחסמו עוגיות, לא תוכלו להשתמש בכל האפשרויות שבאתר שלנו.
למחיקה של עוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים.

מדיניות שיפוי

הנך מתחייב לשפות את הנהלת החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת ו/או התנערות מתנאי שימוש אלה.
מדיניות לגבי הרשמה לרשימת התפוצה של החברה
ההרשמה לרשימת תפוצה של החברה מהווה הסכמה במעשה שלך כמשתמש ברשימה לקבל ולנהוג לפי תקנון זה, היות והנך נרשם לקהילה שמנהלת החברה ומעוניין בידע ובכלים שמוצעים בקהילה.
הצדדים מסכימים כי מילוי פרטיו של המשתמש בטופס ההרשמה לרשימת התפוצה של החברה (להלן: “ההרשמה”) מהווה הסכמה לקבל הודעות וחומרים מסוגים שונים מהחברה ובניהם מידע בנושא שיווק מוצרים ושירותים וכן התפתחות אישית והשגת מטרות שונות.
היות והמשתמש מעוניין בקבלת מידע מסוגים שונים מן החברה והוספת המילים פרסומת בכותרת המייל תקשה על כך, בשל סינון אוטומטי במערכות הדואר, מוסכם על הצדדים כי לא יחולו על ההודעות הדרישות לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982 (להלן : “חוק התקשורת“) לגבי ציון סוג המסר כגון: “פרסומת” או “תעמולה” או “תרומה” בהודעה הנשלחת. לאור הסכמת הצדדים כאמור החברה יהא רשאי לשלוח למשתמש הודעות בלא ציון סוג המסר.
הצדדים מסכימים כי לאחר ההרשמה בדף נחיתה ו/או באתר החברה, לא תהא החברה חייבת לציין בהודעות את כל פרטי המידע לגבי החברה המפורטים בחוק התקשורת לאור ההכרות והקשר בין הצדדים.
הצדדים מסכימים כי הודעות הכוללות מידע בלבד, אינן פרסומת לפי הגדרתה של פרסומת בחוק התקשורת לעניין שליחת דיוור כמותי. בהתאם להגדרה זו לא יהא המשתמש זכאי לפיצוי כלשהו בגין הודעות מידע בלבד שנשלחו אליו.

דרך ההסרה מרשימת תפוצה

הצדדים מסכימים כי למרות האמור בחוק התקשורת, דרך הסרת המשתמש מרשימת התפוצה תהא על ידי שימוש בקישור ההסרה שמופיע בהודעה, או על ידי שליחת הודעה המבקשת הסרה לכתובת החברה ולא על ידי שליחת הודעה בפקס או בדרך אחרת.
הצדדים מסכימים כי בשל הסכמת הצדדים לגבי דרך ההסרה מרשימת התפוצה, החברה לא יידרש להוסיף להודעות דואר ו/או להודעות טקסט את אפשרויות ההסרה הנוספות לפי חוק התקשורת.

הגבלת סכומי הפיצוי בהתאם לתקנון

הצדדים מסכימים כי המשתמש אינו זכאי לפיצוי העונשי לפי חוק התקשורת עבור אגירת הודעות בלא ליתן הודעה על הוצאתו מרשימת התפוצה, ולכן יהא זכאי אך ורק לפיצוי בסכום כולל של עד 2000 ₪ לגבי כל ההודעות שאגר בטרם בקש את הסרתו מרשימת התפוצה. הצדדים מסכימים כי הרשמה מצד המשתמש תוך התחזות לאדם אחר ומתן פרטים כוזבים מהווה הפרת פרטיות של החברה , וכן עבירה פלילית של התחזות והחברה  יהא זכאי לפיצוי כספי לפי הדין בגין הפרת הפרטיות.
הצדדים מסכימים כי במקרה של הרשמה מצד המשתמש תוך התחזות לאדם אחר, המשתמש לא יהא זכאי לפיצוי כספי על פי חוק התקשורת ו/או לפי חוק הגנת הפרטיות.
הצדדים מסכימים כי רשימת התפוצה בכל אמצעי אלקטרוני שונה כגון מספר סלולרי, כתובת ברשת פייסבוק או ברשת חברתית דומה אחרת, קבוצת וואטס אפ וכו’ הינה רשימה נפרדת מרשימת הדיוור במייל. המשתמש רשאי להפסיק לקבל מסרים ברשימה אחת ולהמשיך בשנייה. בהתאם בקשת הסרה מרשימה אחת אינה חלה על הרשימה השנייה ובמידה וברצון המשתמש להפסיק לקבל מסרים מהחברה יש לבצע הסרה מכל אחת משתי הרשימות בנפרד.
הנך מאשר, כי אף אם הנך סבור שלא נרשמת בעבר לרשימת התפוצה של או חלה טעות ופרטיך השתרבבו לרשימת תפוצה כזו או אחרת, או קיבלת דואר פרסומי מכל סיבה אחרת שהיא, הרי שכל מייל שתקבל ושלא תישלח התראה לחברה כנגד שליחתו בתוך שבועיים מהיום שבו נשלח אליך, או כל מייל שלא נפתח על ידך, יחשב כמייל אשר הוסכם על קבלתו וחל ויתור על כל תביעה ו/או טענה לגביו ואינו מהווה טרדה ו/או כל עוולה אחרת מבחינתך.
  

הגבלת האחריות לגבי הפרת חוק הפרטיות

המשתמש מסיר כל אחריות מהחברה לגבי ביצוע תקנות הגנת הפרטיות, ומתחייב שלא לדרוש פיצוי מכל סוג מהחברה עקב ישום חלקי או תקלות בישום התקנות שאינן פגיעה בפרטיות בזדון מכוון.
המשתמש מבין כי כל המידע והתכנים המוצגים על ידי החברה בכל אמצעי התקשורת כולל מוצרים וקורסים אינטרנטיים, תכנים במסגרת ליווי אישי, סדנאות, קורסים פרונטליים או כל שירות ומוצר אחר הינם תכנים כלליים בלבד, ובהתאם על המשתמש לבחור את המידע והתכנים המתאימים לגביו, ולהפעיל שיקול דעת בשימוש שיעשה במידע.
המשתמש מקבל עליו את מלוא האחריות לבחירת דרך הפעולה לפי המידע ולתוצאות בחירות אלה לגביו ולגבי צדדים שלישיים, ובהתאם לא יעלה כל טענה כלפיי החברה בעניין התכנים.
המשתמש מסיר מן החברה כל אחריות לדרך השימוש שיעשה המשתמש במידע ובתכנים, וכן מסיר מן החברה כל האחריות לתוצאות שימוש זה הן כלפיי המשתמש והן כלפי צדדים שלישיים.
המידע המשפטי המוצג על ידי החברה הוא מידע כללי בלבד וכל שימוש או הסתמכות עליו נעשה על אחריות המשתמש בלבד. אין המידע המשפטי ו/או הניהולי הכללי שמציג החברה תחליף ליעוץ מקצועי על ידי אנשי מקצוע כגון עורכי דין ו/או רואי חשבון, בכדי להתאים את הנאמר לנסיבות המיוחדות של המשתמש.

מדיניות הצגת תכנים מסחריים

הנהלת החברה עשויה להציב באתר תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.
הנהלת החברה לא תשא בכל אחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו באתר מטעם צדדים שלישיים.
הנהלת החברה אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים.
כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם. הנהלת החברה איננה צד לכל עיסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותן.

מדיניות לגבי הצגת קישורים בדף או באתר

הנהלת החברה עשויה להציב באתר קישורים (לינקים) לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט.
תכנים אלו אינם מתפרסמים על ידי הנהלת החברה, או מטעמה והנהלת החברה איננה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שיש קישור לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת הנהלת החברה לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם. הנהלת החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
הנהלת החברה איננה מתחייבת כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך אל אתר אינטרנט פעיל. הנהלת החברה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.
  

שינויים בדף או באתר

הנהלת החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה הדף ו/או האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
הנהלת החברה רשאית להשעות מדי פעם את פעילות הדף ו/או האתר לשם תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור השירות. הנהלת החברה תפעל כמיטב יכולתה לצמצם את פרקי הזמן שבמהלכם לא יהיה הדף ו/או האתר פעיל.

רוצים לבדוק אם גם אתם יכולים לקבל הלוואה כנגד נכס?

הנני מאשר את תקנון האתר.

אני מאשר העברת הנתונים לצדדים שלישיים כגון (חברות / סוכנויות ביטוח) או לחילופין מאשר שירותי דיוור ישיר

רוצים לבדוק אם גם אתם יכולים לנייד לקופת IRA בעלות דמי ניהול נמוכים יותר?

הנני מאשר את תקנון האתר.

אני מאשר העברת הנתונים לצדדים שלישיים כגון (חברות / סוכנויות ביטוח) או לחילופין מאשר שירותי דיוור ישיר
דילוג לתוכן